Cronici albume

Discografie Evergrey: I. „The Dark Discovery”

**Romanian (English below)**

Fiindcă abia ce i-am văzut live la Posada Rock pe cei de la Evergrey şi fiindcă este una dintre trupele care revine mereu pe plaiurile noastre şi este întotdeauna primită cu drag, o parcurgem discografia acestora pe deplin, cu o trecere în revistă a albumelor sale din ’98 şi până în prezent.

Începem, aşa cum este firesc, cu primul dintre ele. „The Dark Discovery„. Un album care, la timpul lansării, uimea prin doză de întuneric pusă pe un portativ asemeni de întunecat. Un album care aborda o tematică mai mult sau mai puţin maleabilă, din multe puncte de vedere, diferit. „Blackened Dawn” este piesa care-i startul şi marchează un debut al trupei mult mai agresiv şi rebel, comparativ cu lansările mai recente. Riff-uri tehnice furioase, interludii chitaristice puternice care completează lirica dură şi vocea lui Tom, turnată mănuşă ca un liant al tuturor elementelor într-un întreg compact şi provocator cap-coadă. „December 26th” este compoziţia care dezvăluie povestea din spatele liricii, interludiul fiind de fapt o furtună de shredding-uri şi riff-uri rapide, întregite de clapele atmosferice. „Dark Discovery”, cea careşi împrumută numele materialului, deschide pe aceeaşi notă sumbră, cu riff-uri captivante şi un bass pregnant care susţine ritmul antrenant alături de tobele versatile. Întregul instrumental Evergrey poate fi remarcat cu uşurinţă dintr-o mulţime prin abilitatea sa unică de a transmite fărâme de durere, accentuate doar de lirică şi vocalul impunător.

Prima baladă marca Evergrey, „As Light is Our Darkness”, rămâne una dintre cele mai frumoase dintre toate cele lansate de trupă. Armoniile pun în centrul atenţiei vocea lui Englund, cele două minute ale sale servind drept un interludiu care ţi sfâşie simţămintele. Întoarcerea la progressive şi dur vine odată cu „Beyond Salvation”, ascultătorul putând remarca din nou cum tobele completează riff-urile în modul atipic al progresivului. Piesa este şi o continuare a precedentului interludiu, referinţele lirice fiind cele care evidenţiază acest lucru. „Closed Eyes” revine în sfera acusticului, atmosfera fiind asigurată şi de sunetul ploii şi al tunetelor introduse în fundal. Dintr-un intro puternic, „Trust and Betrayal” intră direct într-un joc dinamic continuu dintre chitară şi tobe, elementul care scoate în evidenţă piesa fiind însă outro-ul care aduce în scena din faţă un cor, în timp ce în spate se distinge vocea protagonistului osândit. „Shadowed” şi „When the River Calls” respectă aceleaşi elemente deja obişnuite, de la intro până la outro, alături de riff-urile cu aspect de doom şi ţipetele întristate ale lui Tom. O altă baladă iubită până-n zilele noastre este şi „For Every Tear that Falls”. Binevenita pauză de la durerea acut prezentă în ritm cedează locul unui pian melancolic şi unui partener feminin care comunice cu protagonistul vocal. Piesa este clădită treptat spre un final apoteotic plin de emoţie. Albumul se încheie cu cea de-a 11-a piesă, „To Hope is to Fear”, întărind reţeta succesului care caracterizează şi compoziţiile precedente, agresivitatea instrumentalului îmbinându-se şi completânduse cu furia emoţiilor puternice.

Încă de la acest prim album, Evergrey ieşea în evidenţă prin echilibrul perfect dintre agresiv şi emoţie, dintre captivant şi tehnic, dar şi prin compoziţii cărora nu ai ce le reproşezi, alături de o producţie minunată, mai ales pentru acele vremuri, trupa rămânând constantă în timp în ceea ce priveşte toate aceste elemente.

Trupa la acel moment:

Tom S. Englund – voce, chitară
Dan Bronell – chitară
Daniel Nojd – bass
Patrick Carlsson – tobe
Will Chandra – clape

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

**English**

As we’ve just seen them live at Posada Rock and since it’s one of those bands that always comes back in Romania and is always welcomed dearly, we will go over their entire discography, with an overview of their records since ’98 and until now.

We shall begin with the first of them, as we should. „The Dark Discovery”. A record that, at the time of its launch, surprised by its touch of darkness layed on a portative that was equally grim. A record that approached a theme that was more or less flexible in a different way. „Blackened Dawn” was the song that debuted the record and that marked the band’s beginning as more aggresive and rebellious, if you take into the consideration their more recent efforts.

Furious technical riffs and the strong guitar interludes that completed the harsh lyrics, as well as Tom’s vocals fitted like a glove to the overall compact and challenging ensemble. „December 26th” was the piece that revealed the story behind the verses, the intermission inside it being actually a storm of shredding and fast riffing, made whole by some atmospheric keyboards. „Dark Discovery”, the one song that gave the name of the record, opens up in the same hollow note, with captivating and catchy riffs and a hard to miss bass that sustained the dynamic rhythm alongside the more versatile drumming. The entire Evergrey instrumentals can be easily spotted, musically, from a crowd by its unique ability to describe soundscaped of sorrow, emphasized only by the lyrics and the grandiose vocals.

The first Evergrey ballad, „As Light is Our Darkness”, remains to this day one of the most beautiful ones that the band ever released. The harmonics lay in the center of our attention Englund’s voice, its two minutes serving as an interlude that tear open every emotion. The return to progressive and agressive happens with „Beyond Salvation”, the listener being able to spot how the drums fill in the riffs atypically. The song is a sequel to its predecessor, the lyric references being the ones that highlight that fact.

„Closed Eyes” returns to the acoustic sphere, the soundscape being insured also by the light echo of the rain and of the thunders that dominate the background. From a powerful intro, „Trust and Betrayal” goes right into a continuous dynamic dance between the guitars and the drums, the most remarquable element of the song being the outro that brings on the main stage a choir, while in the back you can hear the sorrowful voice of the protagonist.

„Shadowed” and „When The River Calls” repects the now common elements of the songs, from the intro to the outro, alongside the doom-like riffing and Tom’s saddened screams. Another beloved ballad until these days is „For Every Tear That Falls”. The break from the acute emotional pain felt in the rhythm before makes room for a melancholic piano and a female partner that responds to our protagonist. The musical piece is built gradually towards a grand ending filled with emotion.

The record ends with the 11th song, „To Hope Is To Fear”, reinforcing the known receipe that characterize the previous compositions, the aggressiveness of the instrumentals intertwining with the fury of the overwhelming emotions.

Right from the start, Evergrey stands out through its perfect ballance between aggression and emotion, between captivating and technical, as well as through the flawless compositions that have a beautiful production, especially for those times, the band managing to stay constant in time when it comes to these elements.

The band during this record:

  • Tom S. Englund – vocals, guitar
  • Dan Bronell – guitar
  • Daniel Nojd – bass
  • Patrick Carlsson – drums
  • Will Chandra – keyboards

Review II. „Solitude, Dominance, Tragedy”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ii-solitude-dominance-tragedy/

Review III. „In Search Of Truth”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iii-search-truth/

Review IV. „Recreation Day”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-iv-recreation-day/

Review V. „The Inner Circle”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-v-inner-circle/

Review VI. „Monday Morning Apocalypse”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vi-monday-morning-apocalypse/

Review VII. „Torn”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-vii-torn/

Review VIII. „Glorious Collision”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-viii-glorious-collision/

Review IX. „Hymns For The Broken”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-ix-hymns-broken/

Review X. „The Storm Within”: https://theinterwission.ro/discografie-evergrey-x-storm-within/

Comentează

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

To Top
error: Content is protected !!